INTEGRITETSPOLICY FÖR PIT PERFORMANCE

Pit Performance har en integritetspolicy för att skydda din rätt till personlig integritet. I den här policyn beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du kontaktar oss i egenskap av hundägare.

Pit Performance är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Pit Performance
Adress: Tingsvägen 8, 141 62 Huddinge
Telefon: 073-516 84 61
E-post: sari@pitperformance.se
Dataskyddsansvarig: Sari Taipale


INLEDNING

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och hade till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR kompletteras av nationell lagstiftning. I Sverige sker den kompletterande lagstiftningen genom bland annat den nya dataskyddslagen.

INFORMATION SOM PIT PERFORMANCE SAMLAR OM DIG

Pit Performance kan komma att samla in uppgifter om dig på olika sätt. Bland annat när du ger oss information om dig själv via vår hemsida eller på telefon, när du fyller i en blankett med information om dig och din hund, när du bokar en tid via vårt bokningssystem, när du skickar ett meddelande till oss via e-post eller sms, eller när du ger oss veterinärutlåtanden, journalkopior, röntgenbilder eller annan information om din hunds hälsa från andra vårdgivande verksamheter.

När du bokar in en behandling via vår hemsida eller via vårt bokningssystem, hanteras dina personuppgifter som du lämnar i samband med bokningen både av oss och av ett externt system. Du har rätt att få vissa av dina uppgifter raderade från systemet. Om du vill ha hjälp att radera dina personuppgifter så ber vi dig att kontakta oss på e-post.

DIN HUNDS HÄLSOUPPGIFTER

När din hund utnyttjar våra vårdgivande tjänster, exempelvis en massagebehandling, kommer du att behöva ge oss information om dina personuppgifter. Informationen om dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och föreskrifter om journalföring.

Du behöver även ge ditt samtycke för insamling och behandling av din hunds uppgifter och information om hundens hälsa. Dessa kan omfatta följande: namn, födelsedatum, kön och eventuellt kastreringsdatum, ras, färg, vikt, försäkringsbolag, mikrochipnummer, anamnes (sjukdomshistoria), journalkopior inklusive röntgenbilder och annan information som vi mottagit i samband med remiss från veterinär, samt andra uppgifter som är nödvändiga för att behandla hunden.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIGA GRUNDER FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Pit Performance hanterar dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra våra tjänster och upprätthålla en kontinuerlig kontakt med dig. När Pit Performance hanterar dina personuppgifter gör vi det med stöd i en av följande rättsliga grunder: avtal, lag eller föreskrift (rättslig förpliktelse), intresseavvägning eller samtycke från dig som hundägare.

Exempelvis kan ekonomiska transaktioner innehålla personuppgifter, såsom inbetalningar och fakturor. Denna hantering lyder under bokföringslagen som också reglerar hur länge uppgifterna ska sparas.

MED VEM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Pit Performance kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Pit Performance ser till att det finns särskilda personuppgiftsavtal med våra tjänsteleverantörer som garanterar att GDPR med den kompletterande lagstiftningen i Sverige följs även av våra tjänsteleverantörer. Personuppgifter som överförs till våra tjänsteleverantörer får endast användas för att tjänsteleverantören ska kunna utföra sina uppgifter och inget annat.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem, till exempel en myndighet. Skulle din hund komma till oss i ett försäkringsärende kommer vi också behöva förmedla relevanta uppgifter till din hunds försäkringsbolag så att de kan fullgöra sina plikter gentemot dig och din hund. I vissa fall behöver vi remittera hunden vidare och då delar vi relevanta uppgifter med den remissmottagande instansen (exempelvis veterinärklinik eller annan rehabiliteringsanläggning). Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt GDPR och övrig kompletterande lagstiftning i Sverige.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära upplysningar om vilka uppgifter Pit Performance har om dig. Du har rätt att få tillgång till, rätta, begränsa behandlingen av eller invända mot hanteringen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss på e-post.

Nedan följer exempel på dina rättigheter.

Hanteringen av dina personuppgifter som du lämnat med ditt samtycke kan avslutas genom att du återkallar ditt samtycke. Pit Performance kan dock genom intresseavvägning ändå komma att skicka ut nyhetsbrev via e-post till dig med allmänna råd till nytta för din hunds hälsa eller för att erbjuda dig förmånliga villkor. Du kan när som helst avstå från att ta emot nyhetsbrev eller liknande genom att avprenumerera på nyhetsbrevet.

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som hanteras av oss i elektronisk form.

Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Är du missnöjd med hur Pit Performance har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Pit Performance har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

COOKIES

Vi använder inga cookies och vi spårar dig inte.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I E-POST

E-post innehåller nästan alltid personuppgifter och det betyder att GDPR också gäller för e-post. Själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

När Pit Performance får inkommande e-post, oftast med för oss okänt innehåll, hanteras den med stöd av en intresseavvägning och det berättigade intresse som Pit Performance har av att ta hand om och behandla personuppgifter i inkommande e-postmeddelanden.

När e-posten väl är mottagen beror det på innehållet om och hur länge Pit Performance sparar ditt meddelande. När vi läst ditt e-postmeddelande bedömer vi hur personuppgifterna ska behandlas och vilket rättsligt stöd som finns för en fortsatt behandling. Personuppgifter som Pit Performance får behandla vidare till exempel i vårt patientsystem överför vi dit och sedan raderar vi ditt e-postmeddelande. Vi raderar alltid alla känsliga uppgifter om dig som du har skickat till vår e-postadress.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett skäl eller ändamål kopplat till den lagliga grund med vilken Pit Performance har samlat dina personuppgifter. De lagliga grunderna återfinns i den här integritetspolicyn, i GDPR och i andra gällande lagar i Sverige.

UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Våra policys och rutiner är levande dokument och utvärderas av oss för att vi ska kunna bli ännu bättre och ställa högre krav på vår egen verksamhet för att tillvarata din rätt. Den senaste versionen av vår policy är tillgänglig här på vår hemsida.

Vill du komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter maila oss på sari@pitperformance.se